Nagykálló Város Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatása a helyhatósági választáshoz kapcsolódó aktuális tudnivalókról

Tisztelt Választópolgárok!

A Köztársasági Elnök Úr 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását. A helyhatósági választások aktuális tudnivalóiról az alábbi tájékoztatást adom:

 1. Névjegyzék, átjelentkezés, mozgóurna igénylés

 1. Névjegyzék

Azoknak a választópolgároknak, akik augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepelnek, augusztus 23-ig a Nemzeti Választási Iroda küldte meg az értesítőt postai úton. Amennyiben valamilyen oknál fogva a választópolgár nem kapta meg az értesítőt a Helyi Választási Irodában (továbbiakban:HVI, 4320. Nagykálló, Kállai Kettős tér 1) jelezheti, és részére új értesítő kerül kinyomtatásra és átadásra.

Az a választópolgár, aki augusztus 7-ét követően létesít új állandó lakcímet, felvételre kerül a település valamely szavazókörének névjegyzékébe, a felvételekor – ha jelen van, az értesítő átadásával, egyébként megküldésével – a HVI tájékoztatja a névjegyzékbe vételéről.

 1. Átjelentkezés

A lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező választópolgár az önkormányzati választásokon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti önkormányzat megválasztásában kíván részt venni. Aki a tartózkodási helye szerinti polgármesterre, képviselőkre akar szavazni, az átjelentkezhet.

Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki magyarországi lakóhelye mellett bejelentett magyarországi tartózkodási hellyel is rendelkezik, feltéve, hogy

tartózkodási helyét legkésőbb 2019. június 26-án létesítette,

az elbíráláskor is érvényes, és

érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.

Mivel az átjelentkezés csak a bejelentett tartózkodási hely szerinti szavazókörbe lehetséges, a kórházban tartózkodók, a fogvatartottak stb. most nem tudják gyakorolni szavazati jogukat (kivéve azt a különleges esetet, ha a választópolgár lakóhelye vagy tartózkodási helye ugyanabban a szavazókörben van, ahova a kórház vagy bv-intézet is tartozik).

A HVI az átjelentkezési kérelem alapján a választópolgárt törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe. Az önkormányzati választásokon tehát az átjelentkezéssel szavazók nem a kijelölt szavazókörben szavaznak.

A választópolgár október 9-én 16 óráig kérhet átjelentkezést, illetve október 11-én 16 óráig kérheti visszavételét a lakóhelye szerinti szavazóköri névjegyzékbe.

 1. Mozgóurna igénylés

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet.

A mozgóurnát a választópolgár kérheti

a lakcímére vagy a lakóhelye szerinti szavazókör területén található egyéb címre,

a tartózkodási helyére vagy a tartózkodási helye szerinti szavazókör területén található egyéb címre (október 9-ig átjelentkezés nélkül is, október 9-ét követően csak akkor, ha korábban átjelentkezett).

A mozgóurna iránti kérelem:

a valasztas.hu honlapon

 • ügyfélkapus azonosítás nélkül: október 9-én 16.00 óráig nyújtható be.
 • ügyfélkapus azonosítással: október 13-án 12.00 óráig nyújtható be.

személyesen

 • október 11-én 16.00 óráig nyújtható be.

postán vagy írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy útján, lezárt borítékban)

 • október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie.

írásbeli meghatalmazással (ebben az esetben a kérelmet a meghatalmazott írja alá, és ahhoz a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell) rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés

 • október 13-án, 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy útján, lezárt borítékban)

 • október 13-án, 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

 1. Jelöltajánlással, jelöltek bejelentésével kapcsolatos tudnivalók

 1. Ajánlóív igénylése, kiadása

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár (a választás kitűzésétől), illetve a jelölő szervezet (nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedésétől) az A4 jelű formanyomtatványon a HVI-től igényelheti. A formanyomtatvány megtalálható a www.valasztas.hu oldalon is.

Az A4 nyomtatványon a jelöltként indulni szándékozó személy nyilatkozhat arról, hogy nevét milyen formában (dr. megjelölés, két utónév) kívánja szerepeltetni az ajánlóíven, a szavazólapon és a valasztas.hu honlapon.

Az ajánlóívet – amely egyedi azonosítóval, sorszámmal (és az azt tartalmazó vonalkóddal) kerül előállításra a HVI az NVR-ből nyomtatja ki.

Az ajánlóíven szerepel a választás típusa, a jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve, a jelölő szervezet neve vagy a független jelölés ténye, a választókerület megjelölése. Közös jelölt esetén az ajánlóíven a közös jelöltet állító valamennyi jelölő szervezet nevét fel kell tüntetni.

Hivatalos ajánlóívnek csak a HVI által – a jogszabályok által előírt eljárási rendben – biztosított ajánlóív minősül. Az ajánlóívről nem lehet – még kitöltetlen állapotban sem – másolatot készíteni.

 1. Az ajánlás

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár

nevét,

személyi azonosítóját,

magyarországi lakcímét (csak település, közterület, házszám).

Az ajánlás érvényességének és hitelességének elengedhetetlen feltétele a saját kezű aláírás. A többi adat az ajánló választópolgár jelenlétében másképp is rávezethető az ajánlóívre.

Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét, személyi azonosítóját – ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát – és aláírását.

Ajánlani csak a lakóhely szerinti választókerületben induló egyéni választókerületi jelöltet, illetve a lakóhely szerinti településen induló egyéni listás jelöltet, polgármester-jelöltet lehet. Az átjelentkezett választópolgár a tartózkodási helye szerinti jelöltet ajánlhat.

A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek.

Az ajánlás nem vonható vissza.

Nagykálló városban a polgármesterjelölt állításhoz 239 érvényes ajánlás, az egyéni listás képviselőjelölt állításhoz 80 érvényes ajánlás szükséges.

 1. A jelölt bejelentése

Az egyéni listás valamint a polgármester-jelöltet legkésőbb szeptember 9-én 16 óráig kell bejelenteni az E2 nyomtatvány és az ajánlóívek átadásával.

A bejelentés feltétele, hogy legalább annyi ajánlóívet adjon le a jelölő szervezet/jelölt, hogy az azokon szereplő ajánlások száma elvileg elérhesse a jelöléshez szükséges számot. Ezt követően bármikor benyújthatók további ajánlóívek igénylése a leadási határidőig.

A pótlólag benyújtott íveken lévő érvényes ajánlásokat hozzá kell számítani a megelőzően benyújtott ajánlásokhoz.

A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a HVI-nek legkésőbb szeptember 9-én 16.00 óráig. E kötelezettség elmulasztása esetén a HVB hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint.

Az ajánlások ellenőrzését a HVI a jelölt bejelentésétől számított három munkanapon belül végzi el.

 1. A jelölt nyilvántartásba vétele

A HVB minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

A HVB visszautasítja a jelölt nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg.

A bejelentett és a nyilvántartásba vett jelölő szervezetek, jelöltek és listák közhiteles, elektronikus nyilvántartását – a jogszabályban meghatározott adattartalommal – az NVI vezeti.

A nyilvántartott adatokban bekövetkező változásokat a nyilvántartásba vevő választási bizottság mellett működő választási iroda vezeti át a nyilvántartáson.

 1. A jelölt kiesése

Az egyéni jelölt kiesik, ha a szavazás napját megelőző nap 16 óráig a jelölésről írásban lemond. Az egyéni és listás jelölt is kiesik, ha

a központi névjegyzékből törlésre kerül,

a választhatóság jogát elveszíti,

a választási bizottság a jelöltet állító jelölő szervezetet törli a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából.

 1. Választási kampánytevékenység

A kampányidőszak augusztus 24-től október 13-án 19.00 óráig tart.

Kampánytevékenységnek minősül:

kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása, és

kampányidőszakban folytatott minden egyéb tevékenység, amelynek célja a választói akarat

befolyásolása, vagy ennek megkísérlése.

A Ve. (Választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. tv.) kampányeszköznek tekint minden olyan eszközt, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására, vagy annak megkísérlésére. Ebben a vonatkozásában a Ve. egy példálózó felsorolást tartalmaz, amely a legjellemzőbb eszközöket emeli ki:

1. plakát,

2. jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés,

3. politikai reklám,

4. politikai hirdetés és

5. választási gyűlés.

Nem minősül választási kampánynak a választási szervek tevékenysége, az állampolgárok – mint magánszemélyek – közötti személyes kommunikáció, függetlenül annak tartalmától és formájától, továbbá az Alkotmánybíróság, a bíróságok, a helyi önkormányzatok és más állami szervek jogszabályban meghatározott feladatuk során végzett tevékenysége. E tevékenységek közé tartozik többek között az önkormányzatok, és a Kormány tájékoztató tevékenysége is. {Kvk.V.37.620/2019/2. számú végzés indokolás [18] bekezdés}

 1. Plakát

A plakát az egyik legrégebben és leggyakrabban használt kampányeszköz. Megkülönböztethető szöveges, illetve képi/grafikai plakát. Mindkettő célja a polgárok tájékoztatása, meggyőzése, szavazásra történő buzdítása.

A Ve. 144. §-a alkalmazásában plakát:

a választási falragasz,

felirat,

szórólap,

vetített kép,

embléma.

A Ve. indokolása megfogalmazza, hogy „a törvény plakátnak tekint minden olyan információhordozót, amely statikus információkat hordoz”. A plakát választási plakátnak történő minősítés szempontjából nincs jelentősége a plakát méretének és hordozóanyagának.

A Ve. 144. § (2) bekezdése alapján kampányidőszakban a jelölő szervezeteknek és a jelölteknek nem kell engedélyt kérni, illetve bejelenteni, ha választási plakátot szeretnének készíteni. A plakáton a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét fel kell tüntetni.

Plakátot elhelyezni

magántulajdonban álló dolgon kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő,

állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő dolgon a vagyonkezelői jog gyakorlójának

előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet.

Törvényi tilalom a plakátolásra:

védett műemléki értéken, védett örökségi elemen, az építészeti örökség védett elemén, védett természeti területen és értéken, továbbá

állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül

plakátot elhelyezni tilos.

A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.

A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, november 12-ig köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.

 1. Választási gyűlés

A Ve. 145. § (1) bekezdése szerint választási gyűlést augusztus 24. és október 12. között lehet tartani. A választási kampány alatt választási gyűléseket lehet tartani, amelynek szabályait azonban a közelmúltban hatályba lépett új gyülekezési törvény tartalmazza. A választási gyűlés megtartható magánterületen és közterületen egyaránt. E szerint a közterületre szervezett nyilvános gyűlést annak megtartását megelőzően legalább 48 órával az illetékes rendőrkapitányságnak be kell jelenteni. Közterületnek nem minősülő helyszínen csak az ingatlan tulajdonosának és használójának hozzájárulásával szervezhető gyűlés.

A Ve. 145. § (1) bekezdését, valamint a választás tisztaságát, az esélyegyenlőséget, továbbá a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét sérti az, ha egy választási gyűlést szerveznek a szavazás napjára. A rendezvény megtartása nélkül, tehát önmagában a szervezés is megvalósítja a tételes és az alapelvi jogsértést, ha arról kétséget kizáróan megállapítható, hogy a szavazás napján azzal egyértelműen összefüggésbe hozható rendezvényt kívánnak tartani pl. a rendezvényen való részvételre szóló felhívásban meghatározott tartalmú szavazásra vagy választói magatartásra (szavazástól való távolmaradásra) hívnak fel a szervezők. [Kvk.III.37.931/2016/2. számú végzés]

 1. Tiltott kampánytevékenység

A Ve. 143. §-a szerint a szavazóhelyiséget magába foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható.

A Ve. 143. §-ában foglalt relatív területi kampánytilalom sérelmét valósítja meg, ha valamely jelölt vagy jelölő szervezet népszerűsítése érdekében bárki olyan tevékenységet folytat, mely miatt a szavazóhelyiséget magába foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteren belül, illetve magában a szavazóhelyiségben a választói akarat befolyásolására alkalmas tartalom hallható vagy látható. A jogsértés ténye akkor is megvalósul, ha a berendezés vagy jármű, melyből a választói akarat befolyásolására alkalmas tartalmat sugározzák vagy vetítik, a szavazóhelyiséget magába foglaló épület bejáratától számított 150 méteren kívül helyezkedik el.

 1. A szavazólap

 1. A jelöltek sorrendjének kisorsolása

A szavazólapon a jelöltek – polgármesterjelöltek, egyéni listás jelöltek, települési nemzetiségi önkormányzati jelöltek – a HVB által kisorsolt sorrendben szerepelnek.

A HVB – a HVI közreműködésével – szeptember 9-én 16.00 órát követően bonyolítja le a sorsolást. A sorsolás szabályairól a HVB dönt.

Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt vagy lista van.

A sorsolásban nem vesznek részt azok a jelöltek, illetve listák, amelyeknek nyilvántartásba vétele jogerősen elutasításra került. Azokat a jelölteket (listákat) kell figyelembe venni a sorsoláskor,

amelyek már jogerősen nyilvántartásba lettek véve,

amelyek nyilvántartásba vételéről még nem hozott döntést a HVB,

amelyek nyilvántartásba vétele elutasításra került, de a döntés még nem jogerős,

amelyeket már nyilvántartásba vettek, de a döntés még nem jogerős.

Ha a sorsolást követően valamely jelöltet vagy listát nem vesznek jogerősen nyilvántartásba, vagy abból törölnek, a szavazólapon szereplő jelöltek, illetve listák egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.

 1. A szavazólap adattartalmának jóváhagyása

A szavazólapok adattartalmát a HVB hagyja jóvá, s azokat az NVI készíti el.

A szavazólap adattartalmának jóváhagyását követően jogorvoslati döntés, vagy nyilvántartásból való törlés következtében módosulhat a szavazólap adattartalma. A változás miatt nem kell a módosított szavazólapot ismét a HVB elé terjeszteni jóváhagyás céljából, mert a változások átvezetéséről a választási irodának kell gondoskodnia.

A jelölő szervezeteket és a független jelölteket a szavazólap adattartalmának módosításáról haladéktalanul tájékoztatni kell.

 1. Önkormányzati választás eredménye

 1. Polgármester

Az a jelölt lesz polgármester, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta (szavazategyenlőség esetén időközi választást kell tartani).

 1. Képviselők egyéni listás rendszerben

A megválasztott polgármestert – amennyiben képviselőként is jelöltette magát – törölni kell az egyéni listáról. (Ehhez nem kell megvárni a polgármester-választás eredményének jogerőre emelkedését. Ha jogorvoslat eredményeként más jelölt szerzi meg a polgármesteri mandátumot vagy a polgármester-választás eredménytelen lesz, akkor az egyéni listás választás eredményét is meg kell változtatni.)

Azok a jelöltek lesznek képviselők, akik a megválasztható képviselők száma szerint (amely Nagykállóban 8 fő), a legtöbb érvényes szavazatot kapták.

Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy ki jut mandátumhoz.

A szavazóköri jegyzőkönyvek alapján a HVB megállapítja a polgármester-, és a képviselő-választás eredményét.

 1. Jogorvoslatok

 1. Jogorvoslatok fajtái

A jogorvoslatok három formája a kifogás, a fellebbezés és a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem. Ezen felül rendkívüli jogorvoslati lehetőség, hogy az Alaptörvényben foglalt jogok megsértése esetén alkotmányjogi panaszt lehet benyújtani.

Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

Fellebbezést a választási bizottság elsőfokú határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

Bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási bizottság másodfokú határozata, továbbá az NVB határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

 1. Jogorvoslati határidők

A határidőket naptári napokban kell számítani. A Ve-ben meghatározott határidő minden esetben jogvesztő, késedelem kimentésére, illetve igazolás előterjesztésére nincs mód. A határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le, a választási bizottság rendelkezésére nyitva álló határidő 24 órakor jár le. A jogorvoslati kérelmek benyújtására, valamint azok elbírálására – a speciális jogorvoslati eljárásokat kivéve – 3 napos határidő áll az érintettek rendelkezésére a jogsértés elkövetésétől, illetve a megtámadott választási bizottság határozatának meghozatalától.

 1. Általános hatásköri szabályok

A választási bizottságok számos hatáskörrel rendelkeznek, ezek egyik típusát jelentik a jogorvoslati kérelmek elbírálása, mely körben az alábbi hatásköri szabályok érvényesülnek.

A Helyi Választási Bizottság dönt

az SZSZB tevékenysége, döntése elleni kifogásról, valamint a szavazóhelyiségben elkövetett egyéb

cselekménnyel kapcsolatos kifogásról,

minden olyan kifogásról, amely kifejezetten az egyéni listás, a települési nemzetiségi vagy a polgármester-választáshoz kapcsolódik.

A Területi Választási Bizottság dönt

minden olyan kifogásról, amely kifejezetten a megyei önkormányzati választáshoz, a területi nemzetiségi önkormányzati választáshoz kapcsolódik,

minden olyan kifogásról, amely nem tartozik a HVB hatáskörébe, és az elkövetés helye a TVB illetékességi területén található,

a HVB döntése elleni fellebbezésről,

körzeti és helyi, illetve lekérhető médiaszolgáltatással vagy nem országosan terjesztett sajtótermékkel kapcsolatos kifogásról (az illetékességet a médiatartalom-szolgáltató székhelye vagy lakóhelye határozza meg).

A Nemzeti Választási Bizottság dönt

minden olyan kifogásról, amely nem tartozik a HVB vagy a TVB hatáskörébe, és az elkövetés helye

nem határozható meg,

a TVB döntése elleni fellebbezésről,

az országos, lineáris médiaszolgáltatás és az országosan terjesztett sajtótermékek, illetve a filmszínházak választási kampányban való részvételével kapcsolatos kifogásról.

A TVB székhelye szerinti illetékes ítélőtábla bírálja el a TVB másodfokú határozata elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet.

Nemzetiségi önkormányzati képviselő választásra vonatkozó speciális szabályok

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásra az előzőekben ismertetett tájékoztatás érvényes az alábbi speciális szabályokkal:

A települési nemzetiségi önkormányzat választására csak azokon a településeken és nemzetiségekre vonatkozóan kerül sor, ahol a 2011. évi népszámlálás adatai alapján legalább 25 személy vallotta magát az adott nemzetiséghez tartozónak. E települések felsorolását a 183/2019. NVB határozat melléklete tartalmazza.

A települési nemzetiségi önkormányzat tagjainak száma 3 vagy 5 fő. A képviselők száma három, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a nemzetiségi választás kitűzésének napján a településen kevesebb mint száz fő, illetve öt, ha a választópolgárok száma legalább száz fő.

A képviselők számát, valamint a jelöltséghez szükséges ajánlások számát az NVB állapította meg 183/2019. számú határozatának mellékletében. Nagykállóban a roma nemzetiségi önkormányzat megválasztható képviselőinek száma 5, a jelöltté váláshoz szükséges érvényes ajánlások száma 15.

 1. Névjegyzék, átjelentkezés, mozgóurna igénylés

 1. Névjegyzék

Ha a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 1. mellékletében felsorolt valamely nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) tartozik, kérheti, hogy a központi névjegyzéken kerüljön feltüntetésre

a nemzetiségének a megnevezése, továbbá az, hogy

az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván-e szavazni.

A választópolgár csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékben, a többes kötődés feltüntetésére nincs lehetőség. Ha a már nemzetiségi választópolgárként nyilvántartott polgár más nemzetiség tagjaként is kéri regisztrálását (vagy ha ugyanazon nemzetiség tagjaként ismételt bejegyzését kéri), a kérelmét el kell utasítani.

A választópolgár abban az esetben szavazhat a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán, ha legkésőbb szeptember 27-ig kérte nemzetiségi névjegyzékbe vételét.

Lehetősége van a polgárnak arra, hogy bármikor töröltesse a nemzetiségi hovatartozását a központi névjegyzékből, és az országgyűlési választásra kiterjedő hatály ügyében tett nyilatkozatát is bármikor módosíthatja. Azt a választópolgárt, aki október 11-ig kéri nemzetiségi hovatartozásának törlését a központi névjegyzékből, a nemzetiségi szavazóköri névjegyzékből is törölni kell.

A választópolgár azt követően, hogy kérelmére a nemzetiségi hovatartozását törlik a központi névjegyzékből, korlátozás nélkül kérheti másik (vagy ugyanazon) nemzetiség tagjaként való nyilvántartásba vételét.

Minden nemzetiség tekintetében külön szavazóköri névjegyzék készül.

A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékre azokat kell felvenni, akik – legkésőbb szeptember 27-én benyújtott kérelmük alapján – a központi névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szerepelnek.

A nemzetiségi választópolgár a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékeiben szerepel, mégpedig egyrészt az önkormányzati választás névjegyzékében, másrészt pedig az adott nemzetiség névjegyzékében.

Főszabály szerint tehát a lakóhelye szerinti településen, de aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán átjelentkezik a tartózkodási helye szerinti településre, azt a nemzetiségi választáson is át kell tenni a tartózkodási helye szerinti szavazókör nemzetiségi névjegyzékébe:

AZ ÁTJELENTKEZÉS ÉS A MOZGÓURNA IGÉNYLÉS MINDKÉT VÁLASZTÁSRA KITERJED!

Előfordulhat, hogy a választópolgár azt megelőzően kér átjelentkezést, mielőtt regisztrálna nemzetiségi választópolgárként. Ebben az esetben a regisztrációs kérelmének elbírálását követően egyből a tartózkodási helye szerinti szavazókör nemzetiségi névjegyzékébe kerül.

 1. Jelöltajánlással, jelöltek bejelentésével kapcsolatos tudnivalók

Nemzetiségi önkormányzati választáson csak nemzetiségi szervezet lehet jelölő szervezet, és jelöltet csak nemzetiségi jelölő szervezet állíthat (nincs független jelölt).

Az NVB a települési nemzetiségi önkormányzati választást kitűző határozatában (183/2019.) megállapította, hogy adott településen adott nemzetiség tekintetében mennyi ajánlásra van szükség a jelöltállításhoz.

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet a nemzetiségi jelölő szervezet a HVI-től igényelheti. Az ajánlóív igénylésére az A6 jelű formanyomtatvány áll rendelkezésre, melyen a nemzetiségi választópolgár – a jelölés elfogadásán és az összeférhetetlenség megszüntetésén túl – a következőkről is nyilatkozik:

a nemzetiség képviseletét vállalja,

a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

Az ajánlóív kiadásával egyidejűleg a HVI átadja a jelölő szervezetnek a településen a nemzetiség névjegyzékében szereplő választópolgárok NVR-ből kinyomtatott név- és lakcímadatait.

Jelöltet a nemzetiség névjegyzékébe felvett választópolgár ajánlhat, aki az adott településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik. Az átjelentkezett választópolgár a tartózkodási helye szerinti településen ajánlhat jelöltet.

A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb szeptember 9-én 16 órakor kell bejelenteni az E3 nyomtatvány és az ajánlóívek átadásával. Az E3 formanyomtatványon a nemzetiségi választópolgárnak ismételten nyilatkoznia kell arról, hogy

a nemzetiség képviseletét vállalja,

a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

 1. Önkormányzati választás, az eredmény megállapítása

A nemzetiségi választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat a polgármester jelöltre, önkormányzati képviselőjelöltre, települési nemzetiségi képviselőjelöltre, valamint a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők listájára. A szavazókörben a nemzetiségi szavazatok zöld borítékba kerülnek, azokat csak a HVB bonthatja fel, és számlálhatja meg.

A HVB a lezárt zöld borítékokban található szavazólapokon – külön a települési, a területi (ha van) és az országos szavazólapokon – leadott szavazatokat megszámlálja, s megállapítja

a települési nemzetiségi választás eredményét, erről jegyzőkönyvet állít ki és határozatot hoz,

a területi nemzetiségi választás települési részeredményét, erről jegyzőkönyvet állít ki, de nem hoz határozatot,

az országos nemzetiségi választás települési részeredményét, erről jegyzőkönyvet állít ki, de nem hoz határozatot.

A lezáratlan borítékban lévő, valamint a borítékon kívüli szavazólapok érvénytelenek.

A települési nemzetiségi önkormányzati választáson azok a jelöltek lesznek képviselők, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy ki jut mandátumhoz.

A helyhatósági választással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi Választási Iroda tagjai közül az alábbi személyekhez fordulhatnak:

Bereczki Mária HVI vezető 42/263-101 (111 mellék)

Kovácsné dr. Dalanics Beáta HVI munkatárs 42/263-101 (144 mellék)

Domokos Árpádné HVI munkatárs 42/263-101 (123 mellék)

Nagykálló, 2019. augusztus 30.

Bereczki Mária

jegyző

Forrás: Nagykálló Város Önkormányzatának Hivatalos Honlapja
Felkapott
További hírek